Nhà nước bảo trợ và chứng khoán Việt Nam

Nhà nước bảo trợ và chứng khoán Việt Nam | Lần này mình sẽ nói về một yếu tố trong thị trường chứng khoán mà hơi tế nhị một chút. Đó là khi phân tích các công ty niêm yết trong nước thì mình sẽ không phân chia nó theo lời hay lỗ, tốt hay … Read more