Người giàu, nghèo và gửi ngân hàng

Người giàu, nghèo và gửi ngân hàng | So sánh sai thời điểm và mục đích. 

1. Người giàu vay ngân hàng vì lợi tức họ nhận được cao hơn lãi. Khi có tiền dư họ vẫn gửi ngân hàng. 

2. Người nghèo thì gửi tiết kiệm. Khi có đủ vốn thì họ sẽ dùng. Như để mua nhà, mua xe. Họ vẫn là người vay. 

Vay hay gửi tiết kiệm không phụ thuộc vào giàu hay nghèo mà là thời điểm và mục đích. 

Bóc Phốt Tài Chính | 18.2.2021

Leave a Comment