Chính sách 1 con của Trung Quốc và 2 con của Việt Nam

Chính sách 1 con của Trung Quốc và 2 con của Việt Nam | Khi nhìn lại những chính sách trong quá khứ thì một trong những quyết định tai hại nhất là “Chính sách 1 con” [One child policy] của Trung Quốc. May mắn thay, Việt Nam không làm theo mà chỉ quảng bá … Read more