Shark Tank Vietnam, bảo hiểm Miin, Shark Liên

Shark Tank Vietnam, bảo hiểm Miin, Shark Liên | Lần này mình xin đồng ý với bà Liên [đừng gọi là Shark, nghe mắc cười lắm]. Bảo hiểm là ngành tài chính đặc thù, không phải thích là muốn làm. Vì nó liên quan đến tiền bạc của nhiều người nên được kiểm soát rất … Read more