Công việc nhảm nhí của David Graeber và quy luật thị trường

Công việc nhảm nhí của David Graeber và quy luật thị trường | Tác giả David Graeber muốn con người làm những công việc có ích hơn, thay vì những việc “Nhảm Nhí” [Bullsh*t] của hiện tại. Triết lý của ông ta bắt đầu với cái nhìn tiêu cực về cơ chế kinh tế của … Read more