Nhà keo kiệt ưu việt

Nhà keo kiệt ưu việt | Khác với suy nghĩ của đa số người, vốn cho rằng để phát triển kinh tế thì phải tăng tiêu thụ, thì tôi thuộc trường phái cổ điển nên khẳng định rằng muốn tăng trưởng thì phải tiết kiệm. Vì đó là vòng xoay tài chính cần thiết.

Nó vận hành như sau.

  1. Bà keo kiệt có 100đ nhưng không chịu mua sắm gì.
  2. Bà ta bỏ tiền vào ngân hàng. Chấp nhận trì hoãn tiêu thụ của mình lại vào tương lai.
  3. Ngân hàng lấy tiền cho những ai cần vốn vay. Họ là những doanh nghiệp hoặc người kinh doanh. Nếu không có người tiết kiệm thì sẽ không có tiền để đầu tư.
  4. Doanh nghiệp có thêm vốn để đầu tư, thuê nhân viên, tạo công ăn việc làm và trả lương.
  5. Những người được trả lương có tiền để mua sắm và tích lũy tiếp.
  6. Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng, ngân hàng trả lãi cho bà keo kiệt kia.

Nếu không có người chấp nhận hy sinh tiêu thụ của mình vào thời điểm hiện tại thì thị trường sẽ không có vốn để cho vay. Lúc đó cũng không thể phát triển được. Cho nên, hãy cảm ơn bà keo kiệt kia, bà ta là một vị anh hùng trong nền kinh tế.

Tiết kiệm không phải là keo kiệt, nó là hành động cao cả. Bạn đang trở thành người cấp vốn gián tiếp, hãy tự hào về điều đó.

Bóc Phốt Tài Chính | 31.12.2020

Leave a Comment