Người Mỹ chết vì súng, ngụy thống kê

Ở đây xin không bàn đến chính sách súng của Mỹ vì nó là chủ đề không bao giờ ngừng. Tập trung vào khái niệm “Ngụy thống kê.”

Đây là số người Mỹ chết vì súng trong năm:

  • 2022: 20,128
  • 2023: cho đến nay đã hơn 14,000

Đó là con số không hề thấp. Tuy nhiên, dân số của Mỹ là 331 triệu. Giờ quy ra sác suất.

20,128 chia cho 331,000,000 x 100 là 0.006%

Nghĩa là khả năng để một người chết vì súng còn thấp hơn số người chết vì tai nạn giao thông, vốn là 42,000 người trong năm 2022.

Khi xét tổng quát, rủi ro chết vì súng là quá nhỏ để ngăn chặn nhiều người xếp hàng trước Lãnh Sự Quán Mỹ để xin visa.