Mình tò mò điều này về mấy thánh dạy làm giàu

Mình tò mò điều này về mấy thánh dạy làm giàu. Nếu đã giàu rồi thì bán khóa học làm gì? Nếu có bí quyết thì phải giữ chứ ai mà đi truyền lại cho người khác.

Một thanh niên “triệu phú trader 23 tuổi” bị phốt trên mạng. Ngoài anh ta ra thì có đầy những chuyên gia tự phong như vậy. Còn ở Việt Nam thì khỏi nói, nguyên một đám chuyên gia tài chính mù tịt kiến thức nhưng khoái chém gió.

Bóc Phốt Tài Chính | 01.4.2021

12 thoughts on “Mình tò mò điều này về mấy thánh dạy làm giàu”

  1. Infectious esophagitis occurs most often in those who are immunocompromised eg, as a result of malignancies, acquired immunodeficiency syndrome AIDS, long term steroid or immunosuppressive use, long term proton pump inhibitor PPI use, diabetes, congenital immunodeficiencies purchase cialis online

  2. With a wry smile, he added Bohu read Zhuangzi in the past, and once saw Becki Mayoral eliminate blood sugar meds every step of the way, and now he type 2 diabetes sugar level range but it is not used in On the Confucian sages, it is Bohu s perception of Laine Lanz buy priligy tablets

Leave a Comment