Giá điện và sức mua

Nếu muốn biết một hàng hóa nào đó đắt hay rẻ thì không thể nào chỉ dùng giá cả, mà phải xét tính tương đối dựa trên sức mua của thu nhập.

sức mua = thu nhập / giá cả

Lúc đó, bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn. Lấy giá điện làm ví dụ.

 • Việt Nam $0.079/kWh
 • Thái Lan $0.102/kWh
 • Singapore $0.183/kWh
 • UK $0.316/kWh
 • Úc $0.217/kWh
 • Đức $0.333/kWh
 • Mỹ $0.162/kWh

Việt Nam có giá điện thấp nhất so với các nước khác. Nhưng nếu chỉ nhìn rồi nói vậy thì sẽ là sai lầm bởi vì chi phí vận hành và lương ở mỗi nơi sẽ khác nhau. Đó là vì sao chúng ta phải xét sức mua.

Đất nước — Giá điện — Lương/1H — Sức mua

 • Việt Nam $0.079/kwh — $1.5 — 18 kWh
 • Thái Lan $0.102/kwh — $3.5 — 34 kWh
 • Singapore $0.183/kwh — $15 — 81 kWh
 • UK $0.316/kwh — $17 — 53 kWh
 • Úc $0.217/kwh — $16 — 73 kWh
 • Đức $0.333/kwh — $18 — 54
 • Mỹ $0.162/kwh — $15 — 92

Một người Đức với lương cơ bản có thể mua mua kWh điện hơn một người Thái, mặc dù phải trả giá cao hơn. Ngay bây giờ, giá thấp không còn rẻ nữa, và giá cao không có nghĩa là đắt.