Giá điện ở Việt Nam đắt hay rẻ?

Giá điện ở Việt Nam chỉ $0.08 kwh, rất rẻ so với thế giới. Chỉ có 46 quốc gia khác có giá điện thấp hơn.

Nhưng nếu chỉ nói vậy thì chưa đủ. Thế nào là rẻ, bao nhiêu là đắt?

Mỗi quốc gia có chi phí và lương khác nhau. Muốn biết giá điện đắt hay rẻ thì phải quy chuẩn theo sức mua của thu nhập.

Đây là vài ví dụ:

  • Việt Nam lương $1.5, giá điện $0.08, một giờ lao động mua được 18 kwh.
  • Singapore lương $15, giá điện $0.18, một giờ lao động mua được 81 kwh.
  • Mỹ lương $15, giá điện $0.16, một giờ lao lao động mua được 92 kwh.

Bây giờ chúng ta đã có cái nhìn khác. Giá điện thấp không có nghĩa là rẻ và giá điện cao không có nghĩa là xấu.