Gánh nặng viên chức ở Việt Nam nhiều gấp 3 lần Mỹ

Đây là bộ máy hành chính cấp quốc gia của Việt Nam.

Việt Nam:

  • 18 cơ quan cấp bộ
  • 1.68 triệu người ăn lương biên chế, không tính Công An và Quốc Phòng. Chiếm 1.69% dân số.
  • 1 thủ tướng, 4 phó thủ tướng.
  • 18 bộ trưởng, 110 thứ trưởng
  • 63 tỉnh.

Còn đây là bộ máy hành chính liên bang của Mỹ.

Mỹ:

  • 15 bộ hành pháp
  • 2.1 triệu viên chức hưởng lương biên chế liên bang. Chiếm 0.60% dân số.
  • 1 tổng thống, 1 phó tổng thống.
  • 15 bộ trưởng, 15 thứ trưởng.
  • 50 tiểu bang

Tuy dân số Việt Nam chỉ là 1 phần 3 của Mỹ, nhưng số lượng viên chức thì tương đương. Nhìn ngược lại, gánh nặng viên chức hành chính ở Việt Nam nhiều gấp 3 lần Mỹ.

Mượn lời bà Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn thủ tướng chính phủ: “Không ngân sách nào có thể nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.”

Ở đây không nói về tính hiệu quả, mà chỉ là gánh nặng. Hiện tại, chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tối giản hóa bộ máy hành chính.