Gánh nặng trả hiếu

Gánh nặng trả hiếu | Mình cảm thấy có một gánh nặng vô hình đè lên các bạn trẻ khi phải không chỉ lo cho sự nghiệp mà còn phải nuôi cả gia đình. Lúc trẻ thì chưa nghĩ đến nhưng khi đến tuổi đi làm thì sẽ bắt đầu gặp phải tình huống này.

Người bạn của mình mỗi tháng phải gửi về quê 5 triệu cho gia đình vì cha mẹ đã về hưu, không đi làm nữa. Đó là số tiền không nhiều nhưng cũng không ít. Ở quê thì cũng không có đóng BHXH cho nên về già không nhận được gì.

Gánh nặng này trở thành sự mệt mỏi với các bạn trẻ vì họ sống cho họ và phải cho cả người khác nữa. Vòng xoay an sinh xã hội cứ tiếp tục không có hồi kết.

Cha mẹ ở quê thì lại coi con cái như tài sản để trả hiếu, nhất là đối với con gái. Đó là vì sao ở mấy vùng quê, nhà nào có con gái thì lại được “dụ” lấy chồng ngoại để có tiền gửi cho cha mẹ, coi như lương hưu. Họ coi con gái y chang như món đồ để buôn. Còn nếu là con trai thì sẽ kêu đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền gửi về.

Tôi không biết câu chuyện kia là thật hay giả nhưng ai đi làm cũng phải tuân thủ giờ, rất ít được đi chơi. Cho nên đừng lấy điều này mà áp cho tất cả. Cha mẹ cũng nên bớt coi con cái mình là con gà đẻ trứng. Hãy để họ có cuộc sống riêng. 

Bóc Phốt Tài Chính | 23.1.2021

4 thoughts on “Gánh nặng trả hiếu”

  1. No clots or anything, just bright red watery blood and mild cramping that comes and goes occasion du levitra After returning to his senses, he looked at Murong Yanzhao, and said in a concerned tone, The great Han has entered a critical moment of unification, and the affairs of the state have been so complicated recently, and I still rely on a capable minister like Qing, who is both civil and military, to help me and share the burden for me As a unprotected sex with birth control pills minister, Murong Yanzhao s political literacy has also improved erectile dysfunction drugs free sample Stay Hard Erection Pills to a certain level

  2. The explants were prepared from mice at P0 and transfected by electroporation with IRES GFP alone A and A, Atoh1 IRES GFP Atoh1, B and B, Isl1 IRES GFP Isl1, C and C, or Atoh1 IRES GFP and Isl1 IRES GFP Atoh1 Isl1, D and D viagra vs cialis

Leave a Comment