Công ty ở Bình Dương phá sản, 345 công nhân mất việc

Công ty ở Bình Dương phá sản, 345 công nhân mất việc | Cho hỏi vài câu không liên quan chút về công ty đã giải thể kia. 

1. Họ có nợ lương nhân viên không. 

2. Họ có trả BHXH đầy đủ cho nhân viên không. 

3. Vì giải thể nên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, họ có cơ chế đền bù không. 

Tôi mừng khi thấy doanh nghiệp khác tạo công ăn việc làm. Nhưng nếu làm lơ công ty cũ kia thì giống như cho họ mặc nhiên chối trách nhiệm vậy. 

Hay tôi lập dị nên tư duy khác người?

Bóc Phốt Tài Chính | 20.2.2021

Leave a Comment