Biểu đồ lợi nhuận và rủi ro trong thị trường tài chính

Biểu đồ lợi nhuận và rủi ro trong thị trường tài chính. Dựa theo quan điểm cá nhân của tác giả.

– Trái phiếu doanh nghiệp không thế chấp như Vạn Thịnh Phát thì rủi ro hơn cổ phiếu nhiều. Nên không để nó kế trái phiếu thường được.

– Rủi ro nhất là mấy coin rác.

– An toàn nhất là tiền mặt.

Nếu muốn tham gia đầu tư, dù là nhiều hay ít tiền, thì phải nhìn từ góc độ rủi ro và lợi nhuận. Nó là sự đánh đổi. Chứ không bao giờ có chuyện lãi cao mà rủi ro thấp.