Ai là người mua trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam?

Có thống kê này thú vị. Không rõ chính xác bao nhiêu. Đây là tỷ lệ đơn vị sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Mỹ:

  • Nhà đầu tư quốc tế 27%
  • Công ty bảo hiểm 20%
  • Quỹ mở 22%
  • Quỹ hưu trí 11%
  • Cá nhân và phi lợi nhuận 8%

Còn ở Việt Nam? Theo Bộ Tài Chính, 32% người nắm trái phiếu doanh nghiệp là cá nhân.

Đây là những người già, người lao động và nhân viên bình thường. Họ là đối tượng được nhắm đến vì ít hiểu biết và dễ tin.

Thật khó hiểu vì sao các ngân hàng và công ty chứng khoán lại chào bán trái phiếu cho khách cá nhân.

Những sản phẩm phức tạp và khó phân tích nên dành cho khối tổ chức vì cá nhân không ai rảnh để đọc hàng trăm trang báo cáo.

https://youtube.com/shorts/GNf-9UnfNQI